Tankönyv

A főnevek többes számának különlegességei (Plurals)

A többes számú főnév képzésének alapvető szabályait egy külön oktatóanyagban tárgyaljuk. ehelyütt csupán a különleges esetek egy részét foglaljuk össze a nem kezdő hallgatók számára.

1. Rendhagyó többes számok

A többes szám alapszabályainál már megtanulhattál néhány főnevet, melynek rendhagyó a többes száma, ezeket itt nem ismételjük meg. (Többek között: man - men, woman - women, child - children stb.)

1.1 Latin és görög főnevek

Általános szabály nincs, csak azt mondhatjuk: néhány latin és görög főnév nem az angol, hanem az eredeti latin vagy görög szabályok szerinti többes számot veszi fel. Ezek közül a legfontosabbak:

nucleus - nuclei (atommag)
syllabus - syllabi (tanmenet)
focus - foci (fókusz)
fungus - fungi (gomba - biológiában)
cactus - cacti
thesis - theses (tétel)
crisis - crises (krízis)
phenomenon - phenomena (jelenség)
index - indices (tárgymutató, index)
appendix - appendices (függelék)
criterion - criteria (kritérium, feltétel)
datum - data (adat)
medium - media (közlési/kifejezési mód)
alumnus - alumni (volt diák)

A fenti idegen szavak azonban egyre inkább "angolosodnak", ami alatt azt értjük, hogy a többes számukat is az angol nyelv szabályainak megfelelően S toldalékkal képzik az anyanyelvi nyelvhasználók mind írásban, mind beszédben. Különösen igaz ez az alábbiakra, melyeknél tehát mindkét forma létezik, legfeljebb a nyelvvizsgákra készülőknek tudjuk azt ajánlani, hogy maradjanak meg a fenti listában ismertetett latin illetve görög többes számú formáknál.

nucleus - nucleuses
syllabus - syllabuses
focus - focuses
fungus - funguses
cactus - cactuses
index - indexes
appendix - appendices (különösen, ha a jelentése "vakbél", de "függelék"-ként is)

Egy kis adalék az "angolosodás" jelenségéhez: a fenti listában szereplő görög és latin szavak még nagyon érezhetően idegenek az angol nyelvben. Vannak azonban mások, amelyek ugyancsak latin vagy görög eredetűek, ám eszébe sem jut senkinek latinul vagy görögül ragozni őket (végtére is az angol nyelv szókincsének terjedelmes része latin eredetű). Az agenda szón már nem érzi senki, hogy idegen lenne, azt meg valószínűleg még kevésbé, hogy többes számban van. Egyes száma ugyanis agendum. Ez azonban hidegen hagyja az angol anyanyelvű beszélőket, és a szó egyes számnak számít, többes száma pedig az elvárható agendas.

1.2 Egy vagy több?

Az egyeztetés főnév és ige között érdekfeszítő téma, külön oktatóanyagban tárgyaljuk. Ide kívánkozik azonban az előző pontban tárgyalt két idegen szó, a media és a data egyeztetési problémája. Mint a magyar, az angol nyelv használói sem tudnak dűlőre jutni e kérdésben pillanatnyilag: a fentiek szerint ugyanis a két idézett szó többes számú, tehát többes számú ige illene hozzájuk, így: My data are lost. The media are talking about this. Úgy tűnik azonban, hogy a nyelvhasználók nem hajlandóak ilyen logikátlanságra (nincs többes számú toldaléka, nem is tűnik számolhatónak, mégis többes számként használom), s ma már sokkal inkább ebben a formában lehet találkozni ezekkel a mondatokkal: My data is lost. The media is talking about this. Mi több, ezeknél a főneveknél az egyes számú alak egyre inkább feledésbe merül, s ma már lámpással kell keresni az olyan megnyilvánulást, ahol datum vagy medium szó szerepel ezekben a jelentésekben (adat és kommunikációs eszköz).2. Áltöbbes főnevek

Vagyis olyanok, amelyek formailag többes számnak tűnnek (van rajtuk egy S toldalék), ám a mondatba téve egyes számként kezeljük őket. A leginkább közismertek ezek:

news (hír, hírek, "újság"): The news is bad.
gymnastics (gimnasztika)
works ("művek", ipar, gyár értelemben)
means (eszköz, eszközök)

Továbbá a tudományágak nevei, amennyiben azok ics-re végződnek, és amennyiben tudományágként hivatkozunk rájuk:economics, statistics, mathematics, linguistics stb.

Mathematics is said to be difficult.

Többes számként használjuk azonban akkor ezeket, ha egyedi értelemben használjuk őket.

The economics demand that the local population and interested parties find means of developing.

3. Csaktöbbes főnevek

Olyanok, amelyek kizárólag többes számban léteznek, és a mondatban is többes számmal egyeztetjük őket.

3.1 Páros tárgyak

Kétféle van belőlük: amelyek két különálló részből állnak - ezeket elképzelhető néha egyes számban használni, amennyiben a pár egy darabjáról beszélek: shoes, boots (csizma), gloves (kesztyű), socks (zokni), stockings (harisnya), és amelyek semmiféleképpen nem használhatóak egyes számban, mert nem "szedhetők szét": trousers, jeans, shorts, glasses, goggles (búvárszemüveg), scissors, compasses (körző), suspenders (nadrágtartó), tights (harisnyanadrág), knickers (bugyi), pants (nadrág, alsónadrág), underpants, panties (bugyi), breeches (térdnadrág), pyjamas, pliers (csípőfogó), pincers (harapófogó), binoculars (kétcsövű távcső) stb. Mindkettőre igaz, hogy ha egy ilyen tárgyról beszélek, akkor az a pair of ... szerkezetet szoktuk használni, s ha többről, akkor a two/three pairs of ... szerkezetet. Ha a számosságot nem kívánjuk hangsúlyozni, akkor egyszerűen többes számban használjuk őket.

I think I will have to buy a new pair of shoes. (Azt hiszem, vennem kell egy új cipőt.)
Where are the scissors? (Hol van az olló?)
I have packed two pairs of trousers and one pair of shorts. (Két nadrágot és egy rövidnadrágot csomagoltam be.)

3.2 Páros testrészek

Ezeket is többes számban használjuk alapvető esetben, kivételt csak akkor teszünk, ha határozottan és hangsúlyosan egy testrészre utalunk, illetve idiomatikus kifejezésekben is sokszor egyes számban állnak.

She's got beautiful eyes. (Szép szeme van)
Give me a hand. (Segíts.)

3.3 Különleges esetek

Néhány főnév a fenti csoportokba nem sorolható, de ugyancsak kizárólag többes számban létezik, és egyeztetni is többes számmal kell őket. A legfontosabbak ezek:

archives - archívum
minutes - jegyzetek
belongings - ingóságok
annals - évkönyv
arms - fegyver(ek)
barracks - barakk
brains - "agy", ész
clothes - ruha, ruhák
congratualtions - gratuláció
contents - tartalomjegyzék
digs - albérlet
earnings - kereset
manners - illem
means - eszköz, eszközök
odds - esély
outskirts - külváros
particulars - személyi adatok
premises - valaminek a helyszíne
quarters - szállás
regards - üdvözlet
remains - maradványok
savings - megtakarítás
surroundings - körülmények
goods - árucikkek
thanks - köszönet
valuables - értékek
wares - áru
winnings - nyeremény
looks - kinézet

4. Összetett főnevek többes száma

Három eset lehetséges:

A/ Az összetétel utolsó tagja kapja az S toldalékot, mintha a szóösszetétel egyetlen szó lenne. Ide tartozik minden olyan összetétel, amelynél már nem érezhető, hogy összetételről lenne szó, de sok más példa is van.

armchairs (karosszékek)
boyfriends (barátok)
schoolgirls (iskoláslányok)
housewives (háziasszonyok)
bus drivers (buszsofőrök)
grown-ups (a felnőttek)
forget-me-nots (nefelejcsek)
merry-go-rounds (körhinták)
mountain bikes

B/ Az összetétel valamely belső (általában az első) tagja kerül többes számba. Ezekre egyértelmű szabályt nem tudunk nyújtani. Néhány, (angol anyanyelvűeknek szánt) stílussal foglalkozó könyv szerint ilyenkor "logikusan" kell eljárni, tehát az összetétel azon tagját kell többes számba tenni, amelyik ténylegesen több lesz a többes számmal - bár ezt néha nehéz eldönteni. Megfigyelhető, hogy az ebbe a csoportba tartozó szóösszetételek nem csak főneveket tartalmaznak - de ez még nem egyértelmű jele a csoportnak. Általában azt tudjuk tanácsolni, hogy ezeket a listákat magold be.

passers-by (járókelők)
mothers-in-law (anyósok - illetve ennek mintájára a többi hasonló)
doctors of philosophy (PhD fokozatúak)
runners-up (második helyezettek)
notaries public (közjegyzők)
commanders-in-chief (főparancsnokok)
editors-in-chief (főszerkesztők)
courts martial (haditörvényszékek)
bills of fair (viteldíjak)
sergeants major ([katonai rendfokozat])
Attorneys general (főügyészek)

A 4. pontban felsorolt néhány főnév többes száma nem teljesen egyöntetű az anyanyelvi beszélők nyelvi produkcióiban. A főszövegben azt ismertettük, amit jelenleg a nyelvvizsgákon elvárnak, vagy más megközelítésben: amit egy korrektor elvárna. A "nem korrektoros, nem vizsgás" környezetben azonban a mothers-in-law ugyanolyan gyakorisággal előfordul, mint a mother-in-laws. Példa még: attorneys general - attorney generals, courts martial - court martials, editor-in-chiefs - editors-in-chief.


_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | Ha valakit "nagy parókának" titulálsz> bigwig, akkor azt mondod, az egy marha fontos ember, nagykutya