Tankönyv

-ic or -ical (melléknévképzés) I. rész

Az alábbiakban alámerülünk az ic vagy ical végződésű melléknevek tengerébe, hogy tisztábban lássuk, mikor mit használhatunk. Szeretném megjegyezni, hogy a tárgyalt anyag olyan gigantikus méretű, hogy jobbnak láttam két részre osztani.

Így mindjárt kezdésként egy rossz hírrel vagyok kénytelen szolgálni. A fenti végződésű melléknevek esetében ugyanis nem lehet általános érvényű, mindenre kiterjedő szabályrendszerrel szolgálni. Van egy jó hírem is azonban: a kérdéses melléknevek csoportosíthatók, jelentésük- példamondatok segítségével megtanulható.

1. -ical végződésű melléknevek

Megjegyzés: a táblázatban szereplő mellékneveken kívül még vannak "érintett melléknevek", amelyeket érdemes módszeresen le és megjegyezni, mihelyt rájuk bukkanunk.

Angol Magyar Angol Magyar
alphabetical ábécé sorrendben lévő biological biológiai
chemical vegyi, kémiai critical kritikus
cynical cinikus fanatical fanatikus
grammatical nyelvtani; helyes hysterical hisztérikus/hihetetlenül mulatságos (informális használat.)
lexical lexikai logical logikus
mathematical matematikai mechanical mechanikus/gépi
medical orvosi musical zenei
physical testi/fizikai radical radikális
satirical szatirikus surgical sebészeti/sebészi(átvitt értelemben)/műtéti
tactical taktikai topical aktuális/időszerű
 1. The test papers are arranged in alphabetical order.
  A tesztek ábc sorrendbe vannak rendezve.
 2. At the age of 16 you should be aware of the biological functions of the body.
  16 évesen már illene tisztába lenned a test biológiai funkcióival.
 3. Steve's parents were strongly critical of the school.
  Steve szülei nagyon kritikusak voltak az iskolával szemben.
 4. Luigi is far from a fanatical sportman.
  L. nem éppen az a fanatikus sportember.
 5. That was absolutely hysterical.
  Hihetetlenül mulatságos volt.
 6. The flight was cancelled due to mechanical failure.
  Műszaki okok miatt törölték a járatot.
 7. Sarah was in constant physical pain.
  Sarah-nak állandó fizikai fájdalmai voltak.
 8. The Tongue in cheek is a well-known satirical magazine.
  A Tongue-in cheek egy jól-ismert, szatirikus magazin.
 9. This hospital just like other Hungarian hospitals is lacking in professional surgical equipment.
  Ez a kórház is-hasonlóan más magyar kórházakhoz- hiányt szenved magasszínvonalú sebészeti berendezésekben.
 10. Krisztian Nemeth was substituted for tactical reasons.
  Németh Krisztiánt taktikai okok miatt cserélték le.


2. IC-végződésű melléknevek.

Megjegyzés: kénytelen vagyok magamat ismételni: a táblázatban szereplő mellékneveken kívül még vannak "érintett melléknevek", amelyeket érdemes módszeresen le és megjegyezni, mihelyt rájuk bukkanunk.

Angol Magyar Angol Magyar
academic tudományos/egyetemi/iskolai algebraic algebrai
artistic művészi/művészies athletic izmos/kisportolt
catholic általános/sokrétű/katolikus domestic házi/családi
dramatic drámai/túldramatizáló emphatic nyomatékos
energetic életerős/energikus fantastic fantasztikus
linguistic nyelvi/nyelvészeti majestic fenséges
neurotic ideges/ideggyenge pathetic szánalmas/szánalmat keltő
pedagogic pedagógiai phonetic fonetikus
pragmatic gyakorlatias public nyilvános/közéleti/állami
semantic jelentésbeli/jelentéstani symbolic szimbólikus/jelképes/átvitt értelmű
syntactic mondattani systematic rendszeres/módszeres
tragic tragikus    
 1. This is a program the aim of which is to raise academic standards.
  Ez egy olyan program, amelynek az a célja, hogy növelje a felsőoktatás színvonalát.
 2. Whose book is this with the title of Algebraic Geometry?
  Kié ez a Ábrázoló Geometria című könyv?
 3. Opinions about the artistic merit of her paintings are mixed.
  A festményei művészi értékéről vallott vélemények megoszlanak.
 4. Whoever lived in this house, one thing is sure: he had catholic tastes.
  Bárki is volt a lakója ennek a háznak, egy dolog biztos: szerteágazó érdeklődése volt.
 5. You can be so dramatic sometimes!
  Néha nagyon túlzásokba tudsz esni!
 6. Mr Smith was very emphatic about me leaving.
  Kovács úr nagyon nyomatékosan kifejezésre juttatta, hogy a távozásom óhajtja.
 7. Jon is a very energetic child.
  Jon egy nagyon életerős fiú.
 8. This provincial town is surrounded by majestic mountain scenery.
  Fenséges látványt nyújtó hegyek övezik ezt a vidéki városkát.
 9. Did I look pathetic when I made an attempt to apologise?
  Nagyon szánalmasnak tűntem, amikor megpróbáltam bocsánatot kérni?
 10. Public opinion is gradually shifting in favour of the Bike Party.
  A közvélemény szimpátiája egyre inkább a Kerékpár Párté.
 11. That was nothing else but a symbolic gesture.
  Az nem volt semmi más, csak egy szimbólikus gesztus.
 12. Only a systematic way of organizing your work can bring you success.
  Csak módszeresen megtervezett munkával érhetsz el sikereket.
 13. The parents were not to blame for the tragic death of their son.
  A szülőket nem lehetett hibáztatni a fiúk tragikus haláláért.

Megjegyzés: Még egy kis kitartást kérek tőled, mert a mindkét végződéssel bíró mellékneveknél is további megkülönböztetést kell végeznem, mert van ahol a végződéstől függetlenül, a jelentés ugyanaz, és van, ahol a jelentés más.


_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | A kétezres (00-ás?) éveket angolul így mondd: the noughties. (Ejtsd mint a naughty-t)