Tankönyv

A hiátustöltő R

Megtanuljuk, mi az a hiátus, és rögvest utána azt is, mivel és mikor tölthetjük ki azt.

1. A hiátus

A hiátus fonológiai fogalom, a kiejtés tanulásánál fontos a nyelvtanulónak. Hiátusról akkor beszélünk, amikor két magánhangzó kerül egymás mellé, és az illető nyelv ezt nem "szereti". Nem minden nyelvben van hiátus, bizonyos nyelvek semmi problémát nem látnak a magánhangzó-torlódásban. Hiátusos nyelv például a magyar, amelyik nem tűri meg csak úgy a sok magánhangzót egymás mellett.

Hiátus van a magyarban - hogy az iskolapéldát hozzuk - a fiai szóban, de maga a hiátus szó is tartalmaz ilyet. Az előzőt fijai-nak vagy fijaji-nak, az utóbbit hijátus-nak ejtjük. A magánhangzók közötti "űrt" nevezzük tehát hiátusnak az ebben érdekelt nyelvekben, és ezt az űrt az illető nyelv mindig kitölti valamilyen, a nyelvben szokásos hanggal. Ez a magyarban minden esetben a j.

Nem minden magánhangzó-torlódás jár együtt hiátus megjelenésével, de ezt most részletesebben nem vizsgáljuk. A boa szót például senki nem mondja boja formában, a faág pedig csak egyes nyelvváltozatokban lesz fajág, jóllehet két magánhangzó kerül szomszédságba benne. Jól leírható szabályok működnek persze: többek között fontos, hogy milyen magánhangzó vesz részt a torlódásban, és nyelvváltozatok, dialektusok szerint is változik a hiátustöltés művelete. Aki részletesebben kíváncsi a dologra, olvasson magyar fonológiát, pl. Siptár Péter dolgozatait!2. A hiátus az angolban

Az angol hátusos nyelv. Természetesen az angolban is akkor van hiátus, ha két magánhangzó torlódik, és természetesen az angolban sem automatikus a mechanizmus. Ha tudományos igénnyel akarjuk leírni a jelenséget, akkor nem is hiátusról beszélünk, hanem kétféle R-betoldásról: intrusive R és Linking R néven kereshetsz rá, ha részleteiben érdekel a dolog. Mi itt leegyszerűsítjük a helyzetet, vállalva azt, hogy igen kevéssé lesz tudományos alapokon nyugvó a megállapításunk (de itt a fonológia iránt kevésbé érdeklődő nyelvtanulót tartjuk szem előtt). Azt mondhatjuk tehát, hogy a hiátustöltő R szóhatárokon jelenik meg leginkább (bár lásd alább az erről szóló megjegyzésünket), akkor, ha egy szó magánhangzóra végződik, és a következő szó magánhangzóval kezdődik.

2.1 A szóvégi R

Ez egyrészt igaz azokra az esetekre, amikor nem ejtjük a szóvégi leírt R betűt (ez a britre és bizonyos más dialektusokra igaz), és az illető szó után magánhangzó áll. Mint ezekben:

a star in the sky, a fair amount, far away, for Oliver

A fenti kifejezésekben a félkövérrel szedett R betűket a brit is kiejti, mert olyan szó követi őket, amely magánhagzóval kezdődik, noha más esetekben a brit nem ejti ezeket az R-eket. (A sztenderd amerikai minden esetben kiejti a leírt R betűt, tehát ezt a jelenséget csak az R-t nem ejtő dialektusokban tudjuk vizsgálni - ezeket a dialektusokat egyébként a nyelvészeti irodalom non-rhotic nyelvváltozatoknak nevezi).

2.2 A betolakodó R

Angolul intrusive R néven ismerjük azt az esetet, amikor semmiféle leírt R betű nem jelenik meg a fent leírt esetben (tehát szóvégi magánhangzó után magánhangzó kezdetű szó áll), a kiejtésben mégis betoldunk egy R hangot a hiátus kitöltése végett. A jelenség nem csak a britre, hanem igazából minden nyelvváltozatra igaz, jóllehet a brit élenjár a betolakodó R használatában. Például ezekben az esetekben:

India(R) and China, the idea(R) of..., I saw(R) a film today, vodka(R) and tonic, Linda(R) and me

Ez a fajta betoldás leginkább akkor jelenik meg, ha két schwa kerül egymás mellé. Mint látható, ez a fenti példákban majdnem mind igaz: az első szó schwa-ra végződik, és azt követi egy schwa, kivéve az I saw a film szókapcsolatot. Ha ezeket a szókapcsolatokat betoldott R nélkül akarod kimondani, akkor bizonyára te is érzed, hogy az "nem túl angolos".

Ha - mint néhány tanítványunk felkiáltása alapján jelezni muszáj - úgy gondolnád, hogy a fenti szókapcsolatokban nem ugyanolyan hangok kerülnek egymás mellé, akkor bizony eddig nem jól mondtad ezeket a szavakat. Az and szó ugyanis nem nyílt e-vel, hanem schwa-val kezdődik, az of prepozíció nem o-val, hanem schwa-val kezdődik és így tovább.

2.3 A szóközi betolakodó

A britben megfigyelhető, hogy az intrusive R már nem csupán szóhatárokon jelenik meg, hanem a szó belsejében is (pontosabban ez sem igazán szóbelső, hiszen toldalékok előtti határról van szó). Például ezekben: drawRing, withdrawRal. Ezt a jelenséget pár évtizede még műveletlennek bélyegezték sokan, ma már azonban annyira elterjedt, hogy egyre kevésbé tűnik annak.

Hiszen művelt mindig az, amit a magukat műveltnek tartók és a mások által is műveltnek tartottak használnak - legyen az bármi. Tegnap egy valami volt művelt dolog, ma már valami más, és ki tudja, mit hoz a holnap. A double negative Amerika-szerte igen elterjedt ma már, és nem csak a műveletlenek(nek tartott) beszélők nyelvhasználatában. Ki tudja, mit tanítanak majd a leendő kollégáink az I don't know nothing-ról nyolcvan év múlva...


_______________________________
Fekete-fehér nyomtatható változat
search EN EN EN | Saját szótár | Ha valakit marha rég nem láttál, mondhatod neki: long time no see.