Tankönyv

Tematikus gyűjtemények

A témákat rendszeresen bővítjük új anyagokkal, és időnként új témákat is felveszünk a gyűjteménybe, ezért érdemes visszatérned erre az oldalra később is. Ha javaslatod van új témák felvételére, írhatsz nekünk emailt.

Igeidők

 1. Az angol igeidők - összefoglaló a szabályokról
 2. Az angol igeidőkről dióhéjban (The Tenses)
 3. Mit jelent az igeidő? - Introduction to the Tenses
 4. Tense vs Time (Idő és igeidő)
 5. The Continuous Tense - Folyamatos igeidő - áttekintés
 6. The Perfect Tense / Befejezett igeidő
 7. Simple Present (Egyszerű jelen)
 8. Simple Present (Egyszerű jelen) - mondatszerkesztés
 9. A létige egyszerű jelenben (Simple Present)
 10. How often? (gyakoriság kifejezése)
 11. Every day, once a day (gyakoriság kifejezése)
 12. Simple Past (Egyszerű múlt)
 13. Irregular Verbs (Rendhagyó igék)
 14. Present Continuous (Folyamatos jelen)
 15. Az -ING toldalékos szavak helyesírása
 16. Present Simple vs Continuous (Folyamatos és egyszerű jelen)
 17. Past Continuous (Folyamatos múlt)
 18. Verbs not used in the Continuous 1 (Folyamatost kerülő igék)
 19. Verbs not used in the Continuous 2 (Folyamatos kerülő igék)
 20. Verbs not used in the continuous 3 (Folyamatost kerülő igék)
 21. Present Perfect (Befejezett jelen) form
 22. Present Perfect (Befejezett jelen) usage
 23. Present Perfect babonák (befejezett jelen)
 24. Present Perfect (befejezett jelen): been to, been in, gone to
 25. Present Perfect or Simple Past? (Befejezett jelen vagy egyszerű múlt)
 26. Present Perfect Continuous (Befejezett folyamatos jelen)
 27. For and Since with Perfect (Continuous) Tenses
 28. Past Perfect Continuous
 29. Examples for past tenses 01 (past simple, continuous and perfect)
 30. FOR, DURING or WHILE?
 31. Future forms and tenses / Jövő idők
 32. Simple Future (Egyszerű jövő)
 33. Future Continuous Tense (Folyamatos jövő)
 34. Future Perfect (Befejezett jövő)
 35. Will vs Going to (Egyszerű jövő vagy going to)
 36. Be going to
 37. I am wanting - folyamatosba nem tehető igék folyamatosban
 38. See someone do/doing something


Névelők

 1. Articles 1 - Basic rules (A névelőkről - alapszabályok)
 2. Articles 2 - Proper Nouns (Névelők: tulajdonnevek)
 3. Articles 3 - Institutions (névelők - intézmények)
 4. Articles 4 - Hand in Hand
 5. Articles 5 - phrases
 6. Articles: Last vs the last (névelők)
 7. Articles: Last, next
 8. Articles: The Dutch, the British (kollektív nemzetiségnevek, névelők)
 9. A határozott névelő (Definite article)
 10. Little / a little, Few / a few

Feltételes mód

 1. Conditionals present and future, basic rules (Feltétles nem-múlt, alapszabályok)
 2. Conditionals Past (Feltételes múlt)
 3. Conditionals extra 01 (Had I been..., if it wasn't for...)
 4. Conditionals extra 02 (If you would, should you)
 5. Inversion (Az inverzió)
 6. Should (advanced usage)
 7. IF or WHEN?
 8. I wish / If only
 9. If so, If not
 10. In case

Segédigék, modális segédigék

 1. Modal verbs: introduction (modális segédigék, bevezető)
 2. Can (basic usage)
 3. Could
 4. Modals: May
 5. Modals present and future (ability, certainty etc), Modális segédigék jelenre, jövőre (képesség stb)
 6. Modals past (ability, certainty, obligation), Modális segédigék (képességet, a bizonyosságot, a kötelezettséget kifejező segédigék)
 7. Modals for probability (A valószínűség segédigéi)
 8. Modals with the continuous aspect (modális segédigék folyamatos igealakkal)
 9. Modals with the perfect aspect (modális segédigék befejezett igealakkal)
 10. Should (basic usage)
 11. Should (advanced usage)
 12. Used to
 13. Used to, be used to, get used to
 14. Would vs Used to - szokások a múltban
 15. Have to (kell)
 16. Auxiliaries (Segédigék)
 17. Expressing necessity / Szükségszerűség kifejezése 1
 18. Shall - Advanced usage

Prepozíciók használata

 1. Prepositions (Elöljárószók) - bevezető
 2. Prepositional phrases, phrasal verbs, vonzatos igék - bevezető
 3. Prepositional phrases (Beginners) 01
 4. Prepositional phrases (Beginners) 02
 5. Prepositional phrases 03
 6. Time prepositions (Időhatározók prepozíciói)
 7. Prepositions of place - A térbeli elhelyezkedés prepozíciói
 8. Prepositional compounds: UP - prepozíciós összetételek
 9. Verb + way + preposition
 10. TO or FOR?
 11. In time or on time?
 12. For and Since with Perfect (Continuous) Tenses
 13. About (körülbelül)
 14. After / Then
 15. FOR, DURING or WHILE?
 16. When? - Adverbs of time 1 (időhatározó kifejezések)
 17. This month, that day
 18. Prepositional compounds: UP - prepozíciós összetételek

Szóképzés

 1. Word Formation - Szóképzések
 2. En- (prefix)
 3. Prefixes: MIS
 4. Negative Prefixes 1: un, in
 5. Prefixes: UNDER, OVER
 6. Suffixes: -ify
 7. Suffixes: -able/-ible
 8. Suffixes: -ity
 9. Suffixes: -en
 10. Noun Suffixes: -er, -ment, -ation, -ism, gerund
 11. Suffixes: -less
 12. Suffixes: -er (-or), -ee

Függő beszéd (Reported speech, Indirect speech)

 1. Reported Speech - basics (Függő beszéd alapfogalmak)
 2. Reported Speech - rules (Függő beszéd alapszabályok)
 3. Reported Speech - tenses (Függő beszéd - igeidőegyeztetés)
 4. Reported Speech - acts (Függő beszéd - beszédaktusok)
 5. Reported Speech in the news 1search EN EN EN | Saját szótár | FÜLIG szerelmes, NYAKIG adósságban, hanyattHOMLOK - angolul ez mind head over heels